Foreningens Vedtægter

Vedtægter


§1. Navn og Hjemsted

a. Foreningens navn er EbeltoftS.net. b. Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med hjemsted i Syddjurs                       Kommune.


§2. EbeltoftS.net er en ukommerciel og almennyttig forening, oprettet med det formål, gennem frivillig arbejdsindsats, at fremme:

a. Etablering af højhastigheds egnsnet med internet adgang på rimelige vilkår for alle i den tidligere Ebeltoft kommune.

b. Dannelse af åbne IT- selvhjælps miljøer – evt. med eget værksted.


§3. Organisation

a. EbeltoftS.net er en interesseorganisation for brugere af bredbåndsnet.

b. Foreningen skal søge at koordinere og samarbejde med alle lokale bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde, og den skal søge at koordinere        sig med bredbånds-initiativer andre steder på Djursland.


§4. Medlemmer

a. Medlemmer i EbeltoftS.net er de husstande, virksomheder, institutioner, foreninger m.m. der er koblet på EbeltoftS.net.

b. Bestyrelsen bemyndiges til at oprette deciderede erhvervsmedlemsskaber med særskilte aftaler for medlemmer, der ønsker at bruge foreningens         internetadgang til kommercielt virke.

c. Den ordinære generalforsamling fastsætter år for år beløbsstørrelsen for et kontingent for alle medlemmer – aktive som passive.

d. Medlemmer af foreningen kan udmelde sig med 3 måneders varsel til den 1. i en måned. Udmeldelsen skal være skriftlig, og det af foreningen lånte      udstyr afleveres inden udgangen af varslingsperioden.

e. Såfremt foreningens internetforbindelse misbruges, vil det medføre øjeblikkelig eksklusion af foreningen, der vil samtidig blive rejst et                                   erstatningskrav efter dansk rets almindelige regler.

Misbrug er følgende:

1. Overtrædelse af gældende lovgivning:

2. Deling af forbindelsen med andre

3. Erhvervsdrift uden tegnelse af erhvervsmedlemsskab

4. Ændring påforeningens udstyr

5. Overdragelse af udstyr til andre


§5. Bestyrelsen

a. Bestyrelsen varetager foreningens formål.

b. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og 2 suppleanter. Bestyrelsens poster beklædes af repræsentanter valgt blandt de fremmødte på den årlige generalforsamling.

c. Medlemmer af bestyrelsen behøver ikke nødvendigvis at have bopæl i Syddjurs kommune.

d. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

e. Bestyrelsens medlemmer vælges normalt for to år; genvalg kan ske. For at undgå en situation, hvor hele bestyrelsen udskiftes på én gang, er 3 på        valg i ulige år og 4 i lige år. Formand og kasserer må ikke afgå samme år, og det skal samtidigt tilstræbes, at formand og næstformand ikke er på        valg samme år.

f. Udgår et bestyrelsesmedlem i utide skal foreningen beslutte sig for en ny repræsentant i bestyrelsen. I fald der ikke er valgt suppleanter til                       bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv med et medlem af foreningen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem kan vælges på næste generalforsamling.

g. Suppleanter til bestyrelsen har ret til at deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

h. Bestyrelsens opgaver er:

     1. At sikre, at driften af EbeltoftS.net sker efter sunde forretningsmæssige principper.

     2. At fremme foreningens formål gennem situationsanalyse, prioritering og igangsættelse af relevante initiativer.

     3. At koordinere og fremme de forskellige bredbåndsinitiativer i foreningens virkeområde.

     4. At formidle samarbejde og informationsudveksling imellem EbeltoftS.net og de øvrige lokale foreninger.

i. Bestyrelsen kan nedsætte forskellige arbejdsgrupper til løsning af konkrete opgaver.

j. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertalsbeslutning men skal søge at tilgodese alle synspunkter.

k. Beslutning træffes ved hemmelig afstemning, hvis blot et medlem ønsker dette.

l. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

m. Bestyrelsen tilrettelægger selv sit arbejde og forretningsorden.

n. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en beslutningsprotokol.


§6. Generalforsamling

a. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

b. Den årlige generalforsamling skal afholdes i foreningens geografiske virkeområde inden udgangen af februar måned hvert år.

c. På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme.

d. Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal.

e. Deltagelse i afstemninger kræver personligt fremmøde.

f. En generalforsamling skal indkaldes med et varsel på 3 uger. Indkaldelse skal ske via foreningens hjemmeside.

g. Forslag til en generalforsamling fra foreningens medlemmer skal tilsendes bestyrelsen senest 2 uger før dens afholdelse, og forslag fra bestyrelsen      og medlemmer skal offentliggøres senest 1 uge før, på foreningens hjemmeside.

h. Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal som minimum omfatte:

     1. Valg af dirigent.

     2. Valg af stemmetællere

     3. Valg af referent.

     4. Formandens beretning.

     5. Fremlæggelse af årsregnskab, og budget eller handlingsplan for det kommende år, til godkendelse.

     6. Fastsættelse af kontingent, sponsorater m.m.

     7. Behandling af indkomne forslag.

     8. Valg til bestyrelsen.

     9. Valg af revisor.

     10. Eventuelt


i. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst ¼ af de registrerede medlemmer kræver det, eller når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

   Et krav fra medlemmerne om ekstraordinær generalforsamling skal foregå skriftligt til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på       generalforsamlingen. Varsler omkring en ekstraordinær generalforsamling er de samme som ved en ordinær generalforsamling.


§7. Tegning – Hæftelse

a. Foreningen forpligtes ved sin underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Dette gælder            dog inden for et maximum der hvert år fastlægges i budgettet.

b. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den i foreningen til enhver tid bestående formue.

c. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§8. Økonomi

a. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december.

b. Medlemmernes indskud og kontingent skal anvendes solidarisk og fair og udelukkende til udbygning, forbedring, og drift og vedligehold af                       Ebeltoft.net og dets tjenester.

c. Indskud og kontingent foreslås af bestyrelsen til generalforsamlingen.

d. Bestyrelsen kan træffe alle sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift af foreningen, og den kan antage betalt teknisk og                                       regnskabsmæssig bistand.

e. Foreningens aktiviteter kan støttes med frivillige bidrag fra fonde, medlemmer, offentlige myndigheder og lignende – lokalt såvel som regionalt.


§9. Foreningens opløsning

a. For at en generalforsamling kan vedtage ændringer af vedtægter eller foreningens opløsning, kræves, at ¾ af de registrerede medlemmer er mødt, og at forslaget vedtages med mindst ¾ af de afgivne stemmer.

b. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret ¾ af foreningens medlemmer, men forslag i henhold til § 9 stk. a vedtaget med ¾ af de afgivne           stemmer, indkaldes der med korrekt varsling til en ekstraordinær generalforsamling inden 4 uger, hvor forslaget kan vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyntagen til antallet af fremmødte medlemmer.

c. I tilfælde af opløsning af foreningen, skal der søges etablering af en ny lokal juridisk enhed. Alternativt kan Ebeltofts.net fusionere med andre                    foreninger med lignende formål i Syddjurs Kommune.

d. Foreningen kan ikke sælges, overdrages eller bortforpagtes til 3. part.

e. Såfremt det ikke er muligt at etablere hverken c. eller d., fordeles foreningens aktiver ligeligt blandt foreningens medlemmer på                                            opløsningstidspunktet.


§10. Ikrafttrædelse

Disse vedtægter træder i kraft øjeblikkeligt ved vedtagelse.